Sivas Şehir Merkezinden Genel Görünüm
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Sağlık » SEGHERS Tıbbi Atık Ayrıştırıcısı
SEGHERS tıbbi atık ayrıştırıcısı, hastanelerde, tıbbi merkezlerde veya tıbbi atık arıtım merkezlerinde kullanılan eksiksiz bir sistem olup atığı parçalayarak tamamen inert hale getirir. Bu parçalanma prosesi  kütlesel hacim ve ağırlık azalmasını ifade eder. Proses sırasında üretilen her gaz yüksek sıcaklıkta yakılır ve temiz emisyonlar elde etmek için daha sonra filtreden geçirilir.
SEGHERS tıbbi atık ayrıştırıcısı; besleme sistemi (FEED),  akışkan yatak reaktörü (SFBR), enerji geri kazanım sistemi (BOIL) ve havalandırma ve kirlilik kontrol sistemini içermektedir (VPAS).

Akışkan yatak reaktörü (SFBR) yaklaşık 500/550 oC sıcaklıkta işletilir ve doğal gaz ya da LPG ile ısıtılır.Akışkan yatak reaktöründe sıcaklık eşit olarak dağılmıştır.

Tıbbi atık içeren kutular akışkan yatak reaktörüne taşınır ve hemen kaynayan kum kütlesi arasına karışır. Taşınmayı izleyen birkaç dakika içinde, atık kaynayan kum kütlesi ile çok yakın temas dolayısıyla işletme sıcaklığına çıkarılır. Bu yolla atık tehlikesiz ve inert hale getirilir.  Atığın içindeki su buharlaşır, organik maddeler parçalanır ve gaz haline getirilir. Bu sırada inorganik maddeler çok ufak inert katı partiküller halinde akışkan yatak reaktöründen dışarı salınır. 
İkinci yanma bölümünde gazlar yaklaşık 1100 oC ve oldukça güçlü  oksitleyici atmosfer altında ısıtılır. Böylece bütün organik bileşiklerin tamamen yanması garanti altına alınır.Başka hiçbir sistem tıbbi atıkların tamamen yanmasını bu yolla sağlayamaz. Baca gazları daha sonra quench, boyler(HEX) ve su quench ile soğutularak sıcaklığının 200 oC olması sağlanır.
Soğuyan gazlar havalandırma ve kirlilik kontrol sistemine iletilirler (VPAS):
? Zehirli bileşenlerin büyük bir kısmını nötralize etmek için baca gazlarına birinci soğurucu materyal enjekte edilir.
? Baca gazı, inorganik katı partiküllerden ayrışması için seramik lifli filtreden geçirilir. Bu filtre sıcak gazları tamamen filtrelemeyi garanti eden, mevcut en iyi filtreleme sistemidir. 
? Kalan asitlerin nötralize edilmesi amacıyla baca gazları yıkayıcıdan (WES) geçirilirler.
? Baca gazında kalan dioxin ve furanlar, dioxin katalizöründe (DIOX) emisyon limitlerinin altına düşürülürler
Son olarak, fan temizlenmiş olan gazları atmosfere yollar.

Katı partiküller filtreden otomatik olarak ayrılırlar ve  büyük çantalı toplama sistemine doldurularak periyodik olarak bertaraf alanına gönderilirler.Önerilen sistemde vidalı taşıyıcılarla birlikte olan toz toplama sistemi ve büyük çantalı toplama sistemleri dahildir.

Besleme konteynerlerinde mevcut olan cam ve metal akışkan yatak reaktörünün içindeki sepette toplanır.Akışkan yatak reaktörünün içindeki delikli sepette, cam ve metal yüksek sıcaklıkta temizlenir ve dezenfekte edilir. Cam veya metalde mevcut olan organik maddeler tamamen yok olur.Bu sepet cam ve metali toplamak üzere otomatik olarak akışkan yatak reaktöründen çıkarılır.Bu işlemin günde bir kere yapılması gerekebilir.

Fitreden toplanan küllerle birlikte, temizlenmiş cam ve metal tüm sistemden çıkan tek katı atıktır.

AVANTAJLAR

Diğer sistemlerden daha güvenli…
Bu sistem reaktörde en az atık kalmasını sağladığı, reaktörü besleyen besleme sistemin kontrol edildiği, külleri tamamen yakıp aktive olmasını engellemesinden dolayı  risk kontrolü için en uygun çözümdür.Ayrıca küllerin manuel olarak giderimine gerek yoktur.
Çevre dostu:
Çeşitli bölgesel yanma sonrası üniteleri ile bu eşsiz biçimli, basamaklı parçalanma, prosesin her bölümünde uygun kontrole izin verirken oldukça düşük emisyonlara (CO, NOx) olanak sağlar. Sıcak gaz filtrasyonunda bulunabilen en iyi teknoloji seramik fibre fitresidir. SEGHERSmulti waste parçalama sistemi en yüksek hava kalitesi ihtiyaç değerlerini karşılayabilir ve sadece inert katı madde bırakacak şekilde atık miktarında maksimum azalma sağlar.
Esnek ve sorunsuz işletim:
Kum kütlesi  sistemin prosese hızlı başlama ve durma aktivitelerini hiçbir enerji harcamadan sağlarken proses ısısını bekleme anında çok uzun zaman koruyabilir. Oldukça düşük ama düzenli sıcaklığı olan  karışık kabarcıkları olan akışkan yatak reaktörü sıcak veya soğuk noktaları ya da cüruflaşma riskini ortadan kaldırır. Aynı zamanda akışkan yatak reaktörü farklı kompozisyonlardaki  atık değişimleriyle de başa çıkabilir.
Soğuyan akışkan yatak dağıtım sistemi hiçbir zaman atık besleme sistemiyle bir etkileşimde bulunmayacak ve hareketli mekanik kısımların olmaması ya da  sıcak kısımdaki alt ızgaralar bakımı önemli bir oranda düşürecektir. SEGHERSmulti waste parçalayıcı sistemi oldukça emniyetli ve güvenilir bir işletimi garanti eder.
Bu sistem  sürekli işletim (24saat/gün) çok uygundur.Akışkan yatakta kül kalmaz.Metal ve cam akışkan yatakta sepetin içine toplanır. Akışkan yataktan çıkan inorganik maddeler ikinci yanma bölümünü geçip, otomatik olarak filtrelerde toplanırlar.Sonuç olarak, küllerin soğutulması için ekipmanın durdurulmasına gerek yoktur.Külleri toplamak için manuel bir iş gücüne gerek yoktur.
Kanıtlanmış teknoloji:
Aynı basit kavramla, dünya çapında memnun müşterilerimizle ve birçok değişik uygulama ile  büyük ve küçük 500’den fazla tesisat şu an işletmededir
Sadece Katı kalıntılar
Bu sistem sadece katı kalıntı üreten yüksek performanslı baca gazı arıtım donanımına sahiptir.
Az miktarda kalıntı
Diğer yakma sistemlerinden farklı olarak, tıbbi atık içindeki tüm inert maddelerin ¾ ünü oluşturan cam ve metaller, fırından ayrıştırılarak çıkarılıyorlar ve geri dönüştürülüyorlar.
Diğer sistemlerle karşılaştırıldığı zaman yanmamış kül içeriği son derece az.Piroliz sistemlerinde 5-10% oranında yanmamış kül kalırken, bu sistemde 0.3% oranındadır.
İki basamaklı yanma:
Parçalayıcı, birinci basamak akışkan yatak,ikinci basamak yanma sonrası bölgesi için bağımsız sıcaklık kontrolüne olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu demektir ki gerektiğinde birinci yanma bölgesindeki yanma sıcaklığını değiştirmeden ikinci yanma bölgesindeki sıcaklık artırılabilir. Bu akışkan yatak sistemini sırlanmaktan korumak için en önemli avantajdır.

1. SEGHER AKIŞKAN YATAK REAKTÖRÜ (SMWD)

SEGHERS akışkan yatak reaktörü temel olarak içine kalibre edilmiş kuvartz kum bulunan reservuardan oluşur.Akışkan yatağın iç kaplaması paslanmaz çelikten yapılmış ve dışarıdan kalın bir kum tabakasıyla etkili ve ekonomik olarak yalıtılmıştır. Kum kütlesini akışkanlaştırmak için kum yatağının altından hava gönderilir. Isınma fazı süresince gaz, akışkan hava ile önceden karıştırılır. Bu hava- gaz karışımı yatak yüzeyindeki yakıcılar tarafından tutuşturulur ve alev akışkan yatağın bütün yüzeyine dağıtılır. Açığa çıkan enerji direk olarak kum partikülleri tarafından emilir ve yatağın çabuk ve düzgün bir şekilde ısınması sağlanır.
İşletme sıcaklığı ayarlanabilir, ama normal olarak 500 oC civarındadır.Akışkan yatak kaynayan bir sıvı gibi  davrandığından, kum kütlesi sabit sıcaklıkta kalır.
Reaktör işletme sıcaklığına ulaştığı an tıbbi atık akışkanlaştırılmış yüzeye verilir. Atık  akışkan yatağa battığında kompleks fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar başlar. Özellikle bu reaksiyonlar suyun buharlaşmasıyla, atığın organik kısmının ayrışmasıyla ve inorganik maddelerin çok küçük partiküllere parçalanmasıyla son bulur. 
Yüzeyde alevin kalıcı bir şekilde yayılmasıyla tüm akım tamamen yavaşlar ki bu esas güvenlik ilkesidir.
Atığın sahip olduğu enerji direk olarak kum tarafından emilir ve bu enerji reaktörü işletme sıcaklığında tutmakta kullanılır ve dışarıdan gaz ihtiyacının azalmasına neden olur. 
Yanan gazlar ID-fan sayesinde çekilir.
Tüm bu gazlar sıcaklığın 1100 oC’ye ayarlandığı yüksek sıcaklıkta ikinci yanmaya bırakılırlar.
 

0. Akışkan yatak reaktörü                                 7. İkinci yanma bölümü
1. Kalibre edilmiş kuvartz kum                          8. Gazlaşmaya başlamış atık
2. Hava temini                                                 9. Yatak yüzeyine yükselen hava                                       
3. Gaz temini                                                 10. Gaz/hava karışımı
4. Gaz/hava dağıtımı                                       11. İkincil hava temini 
5. Yakıcı                                                         12. Egzoz çıkış gazları
6. Inertisation                                                 13. Enjekte edilen atık

2. İKİNCİ YANMA ÜNİTESİ

Akışkan yataktan yükselen her gaz ikinci yanmaya gider. İkinci yanmada takım halindeki yakıcılar tarafından ısıtılan proses gazları yaklaşık 1100oC sıcaklıktadır. İkinci yanma ünitesinin hacmi sistem içinde kalma süresi iki saniye olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu sistem önemli oranda türbülans ve karışım sağlayarak yanmanın kalitesini de artırır.
İkinci yanma ünitesinin dış kaplaması içinde seramik liflerden olan karbon çelikten yapılmıştır.  Bu yapı özellikle sıcaklığı çabuk değişen sistemler için uygundur.
Yanma set halindeki değişik küçük hava-gaz enjektörleriyle ve düzenli olarak kontrol edilen yakıcılar tarafından yapılır.

İkinci yanma ünitesindeki sıcaklık termocouple tarafından ölçülür ve sıcaklığı kontrol eden PLC, yakıcılara giden gaz debisini sıcaklığa göre ayarlar.  Hava temin sistemi, güvenlik sistemleri ve diğerlerini içerir.

3. ATIK KONTROL SİSTEMİ

3.1. Besleme sistemi

Bu sistem küçük, normalin altında kiloda, güvenli ve uygun konteynerler veya kutular ile çalışan bir sistemdir.
Besleme sistemleri, atığı kontrol altında tutma sistemleri için tek çözüm değildir, ama bu sistem, atığın reaktöre beslenmesi için sürekli bir yoldur.
Besleme tamponu, metal konveyorden oluşmaktadır.Konveyor, konteynerleri birer birer otomatik besleme asansörüne götürmektedir. Bu asansör, çift piston kanalı ile konteynerleri akışkan yatak reaktörüne besliyor. Bu besleme ve dozlama sistemi PLC ile kontrol edilmektedir. En uygun besleme her kutu veya konteynerin içeriği, tercihen toplam saatlik kapasitenin(su ve ısı içeriği) 1/20’sinin altında olmalıdır.Konveyorün 20 kutu veya konteyner için standart bir kapasitesi vardır ama 90oC veya 180oC eğilebilir ve ek düz bölümlere kolaylıkla erişebilir.

3.2. Metal ve cam geri kazanım sistemi

Atıkta bulunan cam ve metal, bütün sıvı ve katı organik madde tamamen yol olduktan sonra akışkan yatak reaktöründe kalır ve akışkan yatağın dibine çöker.Reaktörün içindeki sıcaklık (550 oC -650oC) maddeleri yok etmeden içerde ve dışarıda metalin ve camın tamamen dezenfekte edilmesini sağlar.
Büyük partiküller, cam ve metalin miktarına göre akışkan yatak reaktörünün içine yerleştirilmiş, çıkarılabilen delikli sepette toplanır. Bu sepet zaman zaman boşaltılmalıdır. Boşaltma döngüsü başlamadan yaklaşık 30 dakika önce(bu süre atığın çeşidine göre ayarlanabilir), PLC kontrol sistemi tarafından besleme akışı durdurulur. Bunun nedeni akışkan yataktan sepetteki cam ve metal çıkarılmadan önce reaktördeki bütün atığın yanıp yanmadığının kontrolü içindir. Metal ve cam geri kazanım döngüsü otomatikleştirilmiş ve programlandırılmıştır.Sepet akışkan yatağa menteşelenmiştir ve içindekiler toplama hunisine düşer. Boş sepet tekrar akışkan yatağa gönderilir ve besleme sistemi tekar başlatılır.Cam ve metal hunide soğur ve hunideki şaftsız vidayla çıkarılıp tekerlekli konteynere boşaltılır.Bu vida manuel olarak başlatılır fakat metal ve cam için soğutma zamanı bitmeden çalıştırılmamalıdır.
Akışkan yatak reaktörünün alt kısmında küçük inert maddelerin çıkarılması için açılabilen bir sistem vardır. Kum, reaktörün altından vida ve kum pompasıyla çıkarılmaktadır.Metaller gibi küçük inert maddeler kumla birlikte çıkarılırlar.Kumla birlikte gelen inert maddeler elekte ayrılırlar.Daha sonra kum yatağa nakledilir.Fazla kum depolama alanı silosunda toplanır. Konteynere düşen inert maddeler yeniden işlenip kullanılır hale getirilebilirler.
Cam ve metalin çıkarılma döngüsü otomatikleştirilmiş ve programlandırılmıştır.
SEGHERS çoklu atık ayrıştırıcısı diğer yakma sistemlerine göre daha az kül üretir.

4. KUM GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ

Atığın katı inorganik kısımları (cam ve metal gibi) ve kum otomatik olarak toplanırlar ve huniye dökülürler.
Metaller, kırılmış camlar ve kum,  inorganik atığın kumdan ayrıldığı titreşimli elekten geçerler. Geri alınan kum, depolama hunisine nakledilir, buradan yerçekimiyle besleyiciye geri gönderilir.

5. ISI GERİ KAZANIMI VE SOĞUTMA BÖLÜMÜ

Soğutma bölümünde baca gazı sıcaklığı 1100oC’dan 200 oC’a düşürülür.
İlk önce su quechinde ,baca gazı sıcaklığı 1100oC’dan yaklaşık olarak 750 oC’a düşürülür.Boylerin önünde yer alan quench, uçuşan küllerin sıcaklığını kritik sıcaklığa kadar düşürür, küller soğuk ısı değiştirici yüzeylerde yoğunlaşır. 
Boyler baca gazlarını yaklaşık 400 oC’a kadar soğutulur ve buhar üretilir. Bu bileşik soğutma sistemi, baca gazlarına kirecin enjekte edilebilmesi ve tozların filtreden geçirilebilmesi için gazların ideal sıcaklığa gelmesini sağlar.
Son olarak soğurucu enjekte edilmeden önce baca gazları su quechinde yaklaşık 200 oC’a kadar soğutulur. Hızlı soğutma ile  dioksinlerin yeniden oluşması engellenir.

6.  HAVALANDIRMA VE KİRLİLİK KONTROL SİSTEMİ (VPAS)

6.1. Genel

Akışkan yatak reaktöründen çıkan gazlar hala yok edilmesi gereken katı ve gaz maddeler içermektedir.
Partiküller öncelikli olarak parçalanan materyallerden ve küçük bir kısmı da akışkan yatak sistemindeki kum taneciklerinden gelir ki bunlar çıkan gazdan mutlaka arındırılmalıdır. Bu filtreleme işlemi sıcak gaz seramik filtresi sayesinde yapılır.
SO2, HCl gibi tehlikeli gazlar  ilk olarak kuru yıkayıcılarda nötralize edilirler.Yıkayıcı sistem  her durumda düşük emisyonlar elde etmek için eklenmiştir.Tıbbi atığın oldukça heterojen olması nedeniyle arıtma sistemine giren baca gazlarının bileşimi geniş seviyelerde yükselip alçalır.

6.2. Soğurucu enjeksiyon sistemi

Tehlikeli bileşikler olan hidro-halojenler (HCl, HF) ya da Sülfür Oksitleri (SO2, SO3) baca gazından uzaklaştırmak için kuru soğurucu enjeksiyon sistemi kullanılır. Bu sistemde kullanılan soğurucu madde Sorbalit yaklaşık 200 oC’de enjekte edilir.
Toz haline getirilmiş soğurucu, baca gazına doğrudan enjekte edilir.Böylece filtrede toplanan katı partiküllerdeki asit bileşenler nötralize olur.Dioxin ve ağır metaller gibi tehlikeli maddeler soğurulur.Enjeksiyon sisteminde kullanılan soğurucular büyük çantalardan alınarak kullanılırlar.

6.3. Sıcak gaz seramik lifli filtre (CEF)

Önerilen sıcak gaz seramik lifli filtre, işletmeyle ilgili durumlarda küllerin toplanmasında çok iyi bir verimliliğe sahiptir. Bu seramik lifli filtre, sıcak gaz filtrasyonu ve kirlilik azaltmada kullanılabilecek en iyi yöntemdir.

Seramik lifli filtre geleneksel partikül ayırma teknikleri (Baghouse filtrasyon vb.) gibi bariyerli filtrasyon tekniğidir. Diğer geleneksel sistemlerden farklı olarak seramik lifli filtre gerçek bir yüzey filtreleme sistemidir ve elemanların uzun süre kullanılmasını sağlar ve %99.9 verimli ve sıcağa karşı dirençlidir.

Seramik filtre, birçok elemandan oluşur.Baca gazı kirli hava tarafından temiz hava tarafına doğru çekildiğinde partiküller bu elemanların yüzeylerinde kek oluşturur.

Temizleme sistemi sıkıştırılmış havayı ters bir doğrultuda periyodik olarak elemanların içine gönderirken, tozdan dolayı oluşmuş keklerin aşağıdaki hunide birikmesini sağlar.

Sert filtre elemanları dokuma olmayan seramik filtrelerden yapılmıştır ve sıcaklık yükselmeleri ile 800 oC’ye kadar olan kıvılcımlara karşı dayanıklıdır. Bu seramik filtre sıcak gaz filtreleme ve kirlilik önlemede en son teknolojiye sahiptir. Tüm filtreleme sistemlerinde nominal işletme sıcaklığı 450 oC’ye kadar dizayn edilmiştir.

Yüzey filtreleme sistemi özelliğinden dolayı küllerin elemanların içine girmesini azaltır. Filtreleme elemanlarının uzun ömürlü olması  filtre verimliliğini artırır ve onarım fiyatlarını düşürür.
Seramik lifli filtre çok çeşit modüller halinde inşa edilmiştir, özellikle taşınım ve sıcaklıklarda genleşme göz önüne alınarak dizayn edilmiştir.            

6.6. Fan, egzoz ve baca

Donanımın çeşitli bölümleri arasındaki tüm kanal işleri bu öneri içinde yer alıyor. Egzoz gazının tüm sistemden rahatça geçebilmesi için ID-fan yıkayıcı sistemin en aşağı kısmına yerleştirilmiştir.
Sistemin daha güvenilir olması için fan temiz havayı yaklaşık 200 oC’de üfler. Bu aynı zamanda baca gazı için de oldukça uygun bir sıcaklıktır (baca gazının asitlenmesini önleyecek kadar yüksektir). SEGHERS tıbbi atık ayrıştırıcı sistem bacası 12 m yüksekliğindedir. Örnekleme noktaları vardır.

6.7. Devamlı Emisyon İzleme Sistemi (opsiyonel) 

Aşağıdaki tabloda listelenen bileşenlerin devamlı ölçümleri bir tercih olarak sağlanmıştır.
Ölçülen veriler sürekli olarak merkezi veri kazanç sistemine iletilmektedir.
Sürekli izlenen baca gazı bileşenleri
• Nitrojen oksitleri                        (NOx)
• Karbonmonoksit                        (CO)
• Partikül Madde                          (PM)
• Hidrojenklorür                            (HCl)
• Sülfürdioksit                               (SO2)
• Oksijen                                       (O2)
• Su                                              (H2O)
 Ölçüm ekipmanlarındaki tercihimiz, ekipmanların güvenilirliği ve bakım kolaylığına dayanmaktadır. Otomatik periyodik ayarlamayı kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan bütün gerekli koşullar kapsanmaktadır. Baca üzerinde yeterli ölçüm noktaları ve açıklıklar, ani ölçümlere izin verecek şekilde, PLC ve buna bağlı bilgisayar tarafından sağlanmaktadır.

7. KONTROL SİSTEMİ

7.1. SCADA

Bütün tesis endüstriyel bilgisayar kabini içerisine yapılmış bulunan 17??ekrana sahip olan bir bilgisayar yardımıyla işletilmektedir. Bu bilgisayar kontrol PLC’ye kendi uzatma mikroişlemcileriyle seri bir bağlantıya sahiptir. Saha sinyalleri (dijital, analog veya seri) PLC’nin I/O kartına bağlanmaktadır. The PLC, motor yayınları, brülör kartları, elektronik kaçak test ünitesi, vs., yağmur, rüzgar ve ısıdan korunması amacıyla bir IEC onaylanmış elektrik kabini içine yapılmıştır.
SCADA Paketinin anlaşılır mimarisi diğer uygulamalara kolay ve hızlı aktarımı sağlar.
SCADA, işlem penceresini, kolay anlaşılır bir düzende ham veriyi işletmen için hazır hale getirerek sağlar.
Yrd. Doç. Dr. Naim KARAGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Bilimler Bölümü Tıp Eğitimi A.D. SİVAS
Tüm Hakları Saklıdır © 2008-2022  Powered by .NET