Sivas Şehir Merkezinden Genel Görünüm
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Sivas Tarihi ve Kültürü » Sivas Numune Hastahanesi 1940 yıllığından
Umumî Düşünceler

1939 yıllığımızda tedarik ve ikmalini düşündüğümüz noksaniat hemen hemen hepsi yapılmış ve yalnız hastane arşivi olarak düzeltmek isteniğimiz ufak dairenin yeniden yapılması vaziyetin müsadesizliği dolaysiyle mümkün olmamıştır. Sivas da yaz mevsiminde istenildiği zaman kar veya buz bulunmadığından ufak mikyasda bir buz makinesinin 1941 bütçesinde alınmak üzere lazım gelen tedbirler ve muhabereler yapılmıştır. Bu suretle hastanemizin en mühim ihtiyaçlarından birisini ikmal etmiş olacağız. Hastanemize yatırılan hapislerin muayyen bir odada toplu olarak yatırılması, hali hazır mevcut odalarımızın kifayetsizliği dolayisiyle mümkün olmadığından hem idare ve hem de inzibat bakımından çok mühim olan bu iş için önümüzdeki senede ayrı bir yer yaptırmak istiyoruz. Yaptığımız istatistiğe nazaran hastaneye yatırılan hastaların, hemen üçde biri Sivas vilayeti haricinden gelenler teşkil etmektedir. Beş yüz bin nüfuslu Sivas vilayeti hastalarına bir de haricde gelenleri ilave edersek hasta yatırılmak hususundaki zorluklar anlaşılır. Buna ilave olarak yeni açılan fabrikalarla dolgun mevcutlu muhtelif mektep ve sair müesseselerin günden güne artması karşısında bugünkü hastanemizin bu büyük ihtiyaçlara cevap veremeyeceği şüphesizdir. Bu mühim noktalar göz önünde tutularak esasen yüksek vekaletimizin büyük inşaat proğramına dahil bulunan 250 yataklı Sivas Numune hastanesi için bir arsa tedarik düşünülmüş ve vekaletimizin muvafakati ile Sivasın merkezî, havası ve panaraması çok güzel bir yerinde 38000 metre murabbaı genişliğinde içinde dört yüzü mütecaiz muhtelif ağaçları bulunan bir hastane arsası ile hastane hekimlerinin lojmanları için on dört bin metro murabbalık bir sahanın parası verilerek tapuya raptedilmiştir. Bu arsanın çok müsait şartlarla verilmesi nususunda başda belediye reisi Adil Tarkan olmak üzere bütün belediye meclis azalarına gösterdikleri alaka ve kolaylıkdan dolayı buracıkda teşekkürü bir borç bilirim.  Hastanemizin röntgen makinesi çok eski tip ve bir çok ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak bir vaziyette olduğu için vekaletimiz yeni bir makinenin alınması için icabeden emirleri vermişlerdir. Mıntakamız da sağlığa karşı olan alaka ve hastalıkdan  korunmak hususlarındaki bilgiler pek geri olduğu için bütün hastane arkadaşları tarafından muhtelif vesilelerden istifade ederek ve konferanslarla halkın hastalık vs. sağlık alakalarını artırmağa çalışmış ve bunun mes’ud ve halkımızın hastanemize olan itimadının artması neticesi olarak polinikliklerimize bu sene zarfında müracaat eden hastaların adedi (23,614) ü bulmuştur. Geçen sene bu miktar: 18,582 idi. Bu bizim üzerinde durduğumuz davada halk ile temaslarımızda telkin ettiğimiz hususların müsbet bir verimidir. Bundan dolayı hastanemiz gurur duymaktadır. Yine bu sağlık propagandası için önümüzdeki sene Sivas'ta bir (sağlık propaganda haftası) açmayı düşünüyoruz. Bu hafta da yüksek vekaletimizin kıymetli yardımlariyle muhtelif borüşürler, sinema, afişler ve rnulajlardan istifade edilecektir. Bu hafta zarfında hastane arkadaşlarımız muhtelif sıhhat mevzularına ait konferanslar verecekler ve sinema esnasında icabeden tafsilatı pratik bir sekilde göstereceklerdir. Bu suretlede hastanemiz tedavi vazifesi yanında sağlık propagandasını da ihmal etmemek suretile muhitine istifadeli olmağa çalışacaktır. Bütün gayretlerimiz vefiat nisbetlerini azaltmağa çalışmaktır. Bu seneki nisbetlerimizde maalesef yüksektir. Bundan çok müteessiriz. Bunun en büyük sebebi hastalarımızın hastanelere çok geç müracaatıdır. Maalesef doktor olmayanlar ve mütetabbiller. Hastaların bizlere gelmesini mütemadiyen gecikdirmektedirler. Bunların her nedense pek fazla çalıştıkları bu muhitde verdikleri zararları önlemek için uğraşmamız bize istediğimiz neticeyi vermemektedir. Bu işler için daha geniş bir mücadele yapılmasını memleket için hayırlı olacağını zannediyoruz. Hastaneye müracaat edenlerden anlayoruz ki, çocuk düşürme akaları görünüşe göre pek fazladır. Cumhuriyet müddei umumiliğile müşterek çalışmalarımıza rağmen bu hareketin önüne istediğimiz  gibi geçemiyoruz. Hastanemize ayda vasati olarak 6-7 arasında çocuk düşürme vakası gelmetedir. Çocuk düşürenlerin kendilerine ön ayak olanları bildirmemek için gösterdikleri inat şayanı dikkattir. Bunların içinde ölümün pençesine kendini kaptıranlar son nefeslerinde dahi bütün tatlı ve mülayim alakalarımıza rağmen bir şey söylememektedirler. Bu işle meşgul olanların meşhut cürümlerle yakalanarak adliyeye verilmesi çok arzu edilir. Fakat ne yazık ki buna imkan yok. Çünki: Bu işle meşgul olanlar öyle mahir ellerdirki, cürme esas olabilecek en ufak bir ip ucu bile bırakmamaktadırlar. Çocuk düşürme vukuatının fazlalığına rağmen mıntakamızda memleketin her yerinde olduğu gibi doğum vukuatı fevkalade eyidir. Yalnız muhtelif sebepler dolayisile yaşayan çocukların adedi azdır. Köylerimizde 10-15 çocuk doğuranlar az değildirler. Fakat ekserisinin ellerinde kalanlar maalesef ya iki veya üç çocuktur. Bu bakımdan da bu iş üzerinde esaslı bir suretde durmak üzere halkevinin tertip ettiği köy gezilerinde hastane arkadaşlarımızda bulunarak ellerinden geldiği kadar icabeden sıhhî telkinler yapılmaktadır. Fakat bu işde ara sıra sıhhî propaganda yapmak kafi gelmiyor.

Köylü ile daha yakından ve daha sık ve mütemadi alaka icab ediyor. Muhtelif köy temaslarından edindiğimiz intiba şu ki: Köylü kendisi ile candan alaka karşısında en büyük reaksiyonu göstermektedir. Fakat ne yazık ki o bu alakayı her zaman ve mütemadi olarak göremediği için arasıra yapılan telkinlerden istifade edemiyor ve yine asırların gökleştirdiği itiyadlarına uyarak ne evinde, ne tarlasında sıhhî mefhum ile hiç alakadar olamamaktadır. Hastanemizin muayyen tıbbî toplantî günlerînde mütehassıs arkadaşlar tarafından bir sene zarfında otuziki vak'a takdim edilmiş ve 343 mevzu üzerinde tıbbî tebligat yapılmıştır. Bir sene zarfında hastanemiz polikliniklerine 23.614 hasta müracaat etmiş ve bunlardan 1780 adedi yatırılarak tedavi edilmiştir.Yine bir sene zarfında polikliniklerde 419 ve yatırılarak 736 hastaya muhtelif ameliyeler yapılmıştır.

Dr.Sırrı ALIÇLI
Sivas Numune Hastanesi Baştabibi

Çalışmakta olduğum hastanemin 1940 yılında görev yapan Başhekiminin gök kubbede hoş sada bırakan bu yazısını sunmayı bir borç bilir kendisine ve tüm hizmet eden hekimlerimizi saygı, minnet ve vefaat edenleri rahmetle anıyorum.

Dr.Naim KARAGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Naim KARAGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Bilimler Bölümü Tıp Eğitimi A.D. SİVAS
Tüm Hakları Saklıdır © 2008-2022  Powered by .NET